Первісна культура - реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра світової та української культури

Р Е Ф Е Р А Т

Н А Т Е М У :

“Первісна культура ”

Виконав: Коросташ Ю.С. - студент

I курсу факультету МЕіП(6103) 4 групи

Прийняв:

м. Київ, 1999 р.

План.

1. Генезис культури.

2. Особливості первісної культу­ри.

3. Обряд та його функції у Первісна культура - реферат первісному суспіль­стві.

4. Міфологія, колдунія та релігія.

5. Шамани, чак­луни та знахарі.

6. Походження мистецтва та його функції .

7. Перечень використаної літератури.

Діалектико-матеріалістична філософія розглядає людину як єдиного суб'єкта культури, який створює життєве се­редовище для для себя й формується під його впливом. Це означає, що становлення Первісна культура - реферат світу культури є результатом тривалого процесу взаємовпливу біологічної та соціальної еволюцій. Здесь можна виділити два принципових моменти: вдатність суспільної людини продуктувати культуру є итог взаємодії біологічної та соціальної еволюцій, що включають і еволюцію знарядь, внаслідок чого люди­на — не лише творець культури, а й об'єкт, сформова­ний на Первісна культура - реферат основі праці та культури, перехід від нелюдської стадії до людської відбувався поступово й прогресував тривалий час. Іншими словами, не тільки історія розвит­ку культури є історією об'єктування духовних здібностей, але й історія розвитку духовних здібностей людини є історією перетворення культури в «інгредієнт» цих здіб­ностей.

Світ культури міцно пов'язаний з Первісна культура - реферат процесом гомінізації, з процесом переходу від тварини до людини, аспек­том якого є перехід від певних інстинктивних реакцій на світ тварини до непевності людського знання, в основному наперед запрограмо­вана й дотримується суворого шаблону. Дійсно, тварина володіє інстинктами, пов'язаними з наученням, котре регулює його поведінку в Первісна культура - реферат кожний момент життя. Дослідження в галузі етології підтверджують: поведінка одних тварин, що живуть у відносно стабільному та незмінному середовищі, в той час як поведінка інших — в умовах змінного середовища — ви­магає відхилення від эталону й вибору однієї з кількох альтернатив поведінки. Це підтверджує, що у тварин світосприйняття й світ дії Первісна культура - реферат (поведінки) поєднані. У люди­ни ж вони опосередковані світом соціальної історії, внаслідок чого людина нередко опиняється в ситуації, если вона дійсно не знає, що мусить робити, як діяти.

Таким чином, у людини виникла потреба в прийнятті надійного рішення та визначенні його надійності. Саме ця потреба і лягла в Первісна культура - реферат базу генезисукультури (міфоло­гія, релігія, мистецтво тощо) з її різноманітним арсена­лом фізичних та духовних технік. Лише культура дає можливість людині будувати свою поведінку на підставі різних стратегій передрікання майбутніх, але не існуючих подій. Однією з трьох таких стратегій у первісних, архаїч­них культурах є стратегія наслідування, если Первісна культура - реферат передрікан­ня майбутнього витікає з імітації тих чи інших явищ властивостей навколишнього світу.

З цією колдунічно-релігійною стратегією органічно по­в'язані процедури колдунії та чаклунства. Майбутнє не тіль­ки передрікається, але й змушується: жертва умиротворяє гнівних богів і зобов'язує їх виконувати те чи інше прохання людини або ж Первісна культура - реферат усього племені. Для нас істот­ним є те, що ця стратегія породжує в людині релігійну віру, завдяки якій зникає непевність ситуації прийняття рішення.

Другою стратегією є індивідуальне систематичне спо­стереження просторово-часових зв'язків та їх залежностей. Один з багатьох прикладів такового типу знаходимо в по­відомленнях про індійців племені Первісна культура - реферат «чорна стопа». Вони завчасно передрікають прихід весни за ступенем розвитку плода в лоні забитої самки бізона. Таке передрікання, як правило, виявляється точним. Або ж інший приклад. Заклинання осагів (одне з племен сіу) поєднує воєдино одну дику рослину, маїс та бізонів. Объяснюється це таким чином: влітку осаги полюють на бізонів Первісна культура - реферат, аж поки в прерії квітне обумовлена рослина. Вони знають, що маїс визріває одразу після цвітіння цієї рослини. Це означає, що необхідно повертатися до Пуебло для зби­рання врожаю маїсу.

Третя стратегія — висновок за аналогією на основі виділення подібних ознак анімістичним мисленням, яке заселяє природу божествами, демонами й духами. При Первісна культура - реферат­клади, що ілюструють цю стратегію, досить численні. Так, про одне з племен пігмеїв повідомляється, що воно застосовує як протиотруту під час зміїного укусу або як засіб оволодіння вогнем споринню, що має форму зуба. В епоху палеоліту оволодіння вогнем відіграло колосаль­ну роль в культурній еволюції людини. У повір'ях Первісна культура - реферат усіх людів вогонь — знак вічності. Тому в легендах він був не створений, а викрадений у богів і переданий лю­дям, як описував давньогрецький драматург Есхіл, Прометеєм. Істотно, що вогонь необхідно було підтримувати, «підкормлювати», як тварину. Це й породило традицію його збереження жрицею вогню— весталкою. З факелом у Первісна культура - реферат руках людина, нарешті, стала володарем найсильніших і найшвидших тварин, використання вогню призвело до появи різних технічних пристроїв, вплинуло на розвиток суспільства.

Навіть поверхове знайомство з нравом цих трьох стратегій доводить, що вони в різній мірі придатні для відображення властивостей реальності та екстраполяції майбутнього, тобто всі вони містять і раціональні момен Первісна культура - реферат­ти. Для вивчення даного курсу важливим є те, що саме культура дозволяє виробити різні стратегії, які усувають непевність рішень, прийнятих людиною або ж групою людей, а значить, і їхній ужас перед майбутнім. Таким чином, в базу походження та функціонування культури лягла потреба, органічно притаманна людині.

Необхідно враховувати складний нрав Первісна культура - реферат людської природи, котра має космічний, біологічний, психічний, соціальний та культурний аспекти. Одночасно людську природу, як би вона не була визначена, слід розглядати як певне ціле, функцією якого є культура. Завдяки цьому висновку можна вважати, що людська культура в основ­ному функціонує однаково в минулому й сучасному. Саме тому й Первісна культура - реферат викликає в нас таку цікавість первісна культура.

Однією з особливостей первісної культури є її гомоген­ність (однорідність). У сучасній культурології вирізня­ють три типи соціокультурних систем: гетерогенні (не­однорідні), гомогенні та гомеостатичні. Першим прита­манні аксиологічний (ціннісний) плюралізм та існування численних соціальних груп з диференційованими, нередко антагоністичними інтересами. Ці системи Первісна культура - реферат, типові для європейського кола культур, є гетерогенними в подвій­ному розумінні: культурному та соціальному. Більш того, ці гетерогенні структури взаємно підсилюють одна одну, динамізують цілісну соціокультурну систему, сприяють розповсюдженню нових культурних цінностей і стимулю­ють еволюцію групових інтересів.

Є такі соціокультурні системи, які в ізоляції постійно відтворюють свій початковий Первісна культура - реферат устрій. Це гомогенні систе­ми, в их відсутні аксиологічний плюралізм (культурна гомогенність) та соціальні групи з різними інтересами (соціальна гомогенність). У таких системах недиференційовані інтереси виключають плюралізм цінностей, а від­сутність плюралізму цінностей блокує формування нових інтересів. Подібні процеси консервують цілісну соціокуль­турну систему.

Між гетерогенною системою Первісна культура - реферат, характерною для євро­пейського кола культур, та гомогенною, типовою для пер­вісних культур, знаходиться невелика група проміжних соціокультурних систем, ілюстрацією котрих є стародав­ня Греція та імператорський Китай. З першою системою їх єднає диференціація інтересів окремих соціокультур­них груп, які переходять в окремих випадках до відкри­того антагонізму, а також Первісна культура - реферат існування монолітної, повсюд­но встановленої сукупності основних цінностей.

Первісна соціокультурна система володіє власною динамікою розвитку, яка служить відтворенню існуючої структури. Ця система за відсутністю дії зовнішніх факторів не підвласна ніяким істотним змінам, що періо­дично повторюють ритуали оновлення, дозволяють уник­нути нагромадження напруги та регенерують свій соці­альний склад за допомогою Первісна культура - реферат церемоній ініціації. Опис та аналіз первісної культури доводять, що в поведінці люди­ни здобуття їжі, розмноження та самозахист нероздільно пов'язані. Життя збирача й мисливця було примусовою грою із жорстокими правилами, яка регулювалася цими трьома основними функціями людської поведінки. Саме в цих рамках людина, чий інформаційний розвиток Первісна культура - реферат (спри­йняття чуттєвими органами різних подразників, їх оцінка та використання) був орієнтований переважно на зовнішнє середовище, тобто на природу, за допомогою розу­мових здібностей цілеспрямовано вдосконалювала свою поведінку.

Іншою особливістю первісної культури є її синкретич­ний нрав, який втілився в тотемізмі. Справжня фундаментальна риса цієї культури полягає в тому, що Первісна культура - реферат вона ідентифікує общину та її членів із тваринами, які потрібні для харчування, з тотемними тваринами. Фунда­ментальне положення тотемістичного світогляду за своєю суттю грубо натуралістичне («людина є тим, що вона з'їдає»), являє собою закон тотемізму, що виявляється і в класовому суспільстві. Можна сказати, що «ідеологіч­на Первісна культура - реферат» ідентифікація з тотемними тваринами є виразником факту нездатності первісних людей за допомогою раціо­нальних засобів праці визначити ірраціональну поведін­ку об'єкта праці й тварин, тому вони намагалися компен­сувати це ілюзорно-магічними засобами. Грубий натура­лістичний зміст цієї форми такий: перетворення тварини в людину й наступна трансформація людини у релігійний фетишизм Первісна культура - реферат на значно вищому рівні.

Дійсно, колдунічний тотемізм як ідеологічний виразник обмеженості практики (котра лише спонтанно породжу­вала стихійно-матеріалістичну орієнтацію свідомості)' та нерозвинутість суспільних відносин є ілюзорно-компен­саторними засобами освоєння дійсності, «опіумом» су­спільства, попередньою стадією релігії. Розглядаючи кон­цепцію Дж. Фрезера, згідно якої колдунія не є релігією Первісна культура - реферат, а близька до науки, можна зробити висновок: напочатку колдунічний тотемізм був недиференційованим середовищем культури, містив у собі не лише науку, а й мораль, мисте­цтво слова, а також колдунію зображення, що існує завдяки естетичному, потім відбувається його перетворення в ряд відносно самостійних, буденних і спеціалізованих сфер культури.

Третя Первісна культура - реферат особливість первісної культури полягає в тому, що вона є культурою табу (заборонів). Звичай табу виник одночасно з тотемізмом і являв собою важливий механізм контролю та регулювання соціальних стосунків. Статево-вікове табу регулювало статеві зв'язки в колек­тиві, харчове табу визначало нрав їжі, призначеної, вождю, воїну, жінці Первісна культура - реферат, дітям...Інші табу були пов'язані з недоторканістю житла, джерела вогню, з правами та обов'язками окремих категорій членів племені. Певні речі, в тому числі й їжа, що належали вождю, також були піддані табу. Досліджувачі (Дж. Фрезер, Л. С. Васильєв та ін.) наводять приклади, як сприймалося порушення табу.

Так Первісна культура - реферат, один з новозеландських вождів високого рангу й великої святості покинув край дороги залишки обіду, які підібрав і з'їв член його племені. Если простолюдина повідомили, що він з'їв залишки трапези вождя, він помер в муках і стражданні. Подібних прикладів можна навести много, і всі свідчать про те, що порушення священнихтабу Первісна культура - реферат призводило до смерті порушника. «Божественна особа є джерелом як благодіяння,так і небезпеки, її слід не тільки поважати, а й остерігатися. Священний орга­нізм вождя настільки тендітний, що може розладнатися від найменшого дотику, але він містить у собі і такий потужний заряд колдунічної та духовної сили, розряд якого може мати Первісна культура - реферат фатальні наслідки для кожного, хто дотикає­ться до нього Через це ізоляція боголюдини необхідна не лише для її особистої безпеки, а й для безпеки інших. Божественна особа подібна вогню. Дотримуючись належ­них заборон, з неї можна добитися багато корисного, але, необачно доторкнувшись або зневаживши кордонами, можна спалитися, вона гробить Первісна культура - реферат порушника. Тому вважа­лося, що порушення табу накличе згубні наслідки: «зло­дій встромив руку в божественний вогонь, який охопить його й пожере на місці»- пише Дж.Фрезер у «Золотій гілці». До цього слід додати, що у первісних людів, окрім вищезгаданих, діяло ще одне табу — табу на прогрес, новації Первісна культура - реферат, розвиток.

На це слід звернути особливу увагу, адже з подібнимитабу пов'язані явища альтернативності та багатоваріантності світової історії, різноманітність культур. Таким чином, табу блокують найсильнійший інстинкт самозбере­ження і паралізують потребу людини в новаціях соці­ально-економічної сфери. Це з найбільшою «класичною» ясністю проявляється на стадії первісного розвитку Первісна культура - реферат люд­ства.

Значущість культури в життєдіяльності людини ви­значається її нерозривним зв'язком з такою фундамен­тальною проблемою людського буття, як смисл життя. Адже людина, напротивагу іншим живим істотам, знає, що вона смертна, і цьому знанню зобов'язана культурі. Саме культура завдяки об'єктивації усвідомлення смерті є джерелом екзистенціального Первісна культура - реферат ужасу—ужасу перед небуттям. Однак це ще не все, бо ж культура не лише породжує екзистенціальний ужас, а й намагається його нейтралізувати одним із засобів нейтралізації є релі­гійно-міфологічне світорозуміння.Поняття вічності й напевне залежне від нього поняття сакрального (священ­ного) осмислення (надання смислу) смерті - це основні засоби подолання почуті Первісна культура - реферат ужасу перед небуттям. Кожна культура має церемонії поховання, ідеї вічного існування, пов'язані між собою. Людське життя уявляється як епі­зод, а обряд поховання- як вікно у нескінченність. Трансформувавши похорони людини в сакральну церемо­нію, культура інститує екзистенціальний ужас, об'єктивує його. Засвоєння індивідом невідхильності смерті Первісна культура - реферат, як правило, починається, вже з дитинства: процес посту­пового введення, смеріті до структури життя є одночасно й процесом каналізацій- ужасу перед небуттям.

Археологія твердинь, що похоронні церемонії були притаманні вже неандертальцю. Навіть йому — зовсім примітивній людині — були знайомі прояви «фундамен­тальної турботи» про посмертне існування. Тому неандер­талець розміщує Первісна культура - реферат своє існування у плані кінцевості й віч­ності, тобто в плині часу. В певному розумінні можна погодитися з думкою англійського релігіознавця С. Брен-дона, що релігія виникла завдяки усвідомленню часу людиною, що її реакція на час грунтувалася на різних типах сприйняття, в тому числі й обожненні часу. Адже релігія Первісна культура - реферат допомагає людині подолати почуття ужасу перед смертю, впоратися з емоційним переживанням незворот­ності реального часу. Таким чином, релігія зі своїми ритуалами, ритуалами й картиною світу пропонує людині вічне життя в «іншоїму» світі, пояснюючи погибель як перехід до безсмертя, надаючи сенсу життю й формуючи цим почуття безпеки в перипетіях швидкоплинного часу.

Для Первісна культура - реферат нашого курсу істотним є те, що альфою і оме­гою міфолого-сакраліьного світогляду, притаманного первісним, архаїчнимі суспільствам, є обряд. «Через його призму розглядується і природа, і соціальне бут­тя, оцінюються ті чи інші об'єкти, а також вчинки та дії людей». Адже обряд переживається як безпосеред­ня дійсність, він Первісна культура - реферат актуалізує глибинні смисли існу­вання.

Обряд домінує в міфологічну або «космологічну» епоху, в текстах якої головна увага приділяється боротьбі впорядковуючого косімічного початку з деструктивною хаотичною стихією. Обряд був головним засобом онов­лення світу, мав на меті забезпечення безперервності його існування, а значіть, гарантій виживання колективу в екстремальних умоваїх. Саме обряд Первісна культура - реферат дарує переживання цільності буття й цільності знання про нього, усвідомлен­ня як блага буття й відсилку до ідеї божественного носія цього блага. «Сфера обряду—це особливий світ, уже не людський, а божественний». Головне, що в базу ритуальної діяльності людини покладено принцип наслі­дування явищам природи, які відтворювалися шляхом відповідних Первісна культура - реферат ритуальних знакічних еквівалентів. Обряд виступав у космологічну епоху основною формою суспіль­ного буття людини їй головним втіленням людської здібності до діяльності. З нього, зрештою, розвинулися виробничо-економічна, духовно-релігійна та суспільна діяльності.

Типично, що обряд містить інформацію про зако­номірності природи, набуту в ході спостережень за біокосмічними ритмами; завдяки Первісна культура - реферат обряду людина архаїчного й традиційного суспільства відчуває для себя нерозлучно поєднаною з космосом і космічними ритмами. В епоху архаїки людина осягала безмежну діалектику, логіку кос­мосу (логіку розвитку космосу, універсума). Це стало можливим завдяки узагальненню досвіду практики, соці­ального життя як вищої форми прояву закономірностей космосу Первісна культура - реферат.

В архаїчному обряді тісно переплелися молитва, спів і танок. У танкові людина уподоблювалася різним явищам природи, щоб викликати дощ, ріст рослин, поєднання з божеством. Постійна психічна напруженість, викликана непевністю долі, ставлення до ворога чи божества, при­зводила до специфічного збудника руху, що й знаходив вихід у танку. Танцюючі учасники обряду були натхнен Первісна культура - реферат­ні усвідомленням своїх задач і цілей, наприклад, танок шамана повинен був забезпечити контакт з духом хво­роби, танок на честь тотемів мусив приносити родові бла­гополуччя, воїнський танок—підсилити почуття сили й солідарності членів племені. Не заглиблюючись у до­сить цікаву делему сакрального танку, відзначимо, що Первісна культура - реферат в архаїчних культурах його сущность полягала не тільки в ритуальному уявленні змісту міфу, а й у розрядженні психофізичної напруженості (досягненні катарсису), викликаної дисгармонією, непевністю життєвої ситуації. Для міфопоетичного світогляду космологічної епохи свойственна тотожність макро- та мікрокосмосу, світу й людини. На цей зв'язок указує й знайдений останнім часом найглибший паралелізм між Первісна культура - реферат космогонією та ембріогонією, відповідно між ідеями космології та емб­ріології в різних і численних міфоепічних традиціях.

Загалом істотно те, що в обряді брали участь усі члени колективу, він активізував усі засоби, що знаходи­лися в розпорядженні людини, пізнання, відчуття й пере­живання світу - зір, слух, нюх, дотик, вкус Первісна культура - реферат, почуття й розум. У обряді відбувається соціалізація почуттів і ментальних можливостей завдяки внутрішньо-ритуаль­ним «діям» й відповідним їм знаковим протосистемам, з яких пізніше виникають мистецтво, наука, філософія як інституалізований світогляд.

Нагромадження знань про первісну та традиційну культури свідчить про важливу роль міфу вжитті людинипрадавньої епохи її існування. У Первісна культура - реферат живописній творчості людини кам'яного віку значними є дві головні функції давнього міфу — освоєння простору та часу. Це означає, що від початку існування культури її зміст визначається міфом, що виступає як опис, засіб пізнання світу. Міф органічно пов'язаний з фундаментальним стремлінням людської творчості до оволодіння й подолання Первісна культура - реферат простору та часу. Если давня людина вкривала стіни печери, поверхню скель або глиняних посудин різними зобра­женнями, вона у своїй свідомості освоювала простір і час.

Відомо, що зміст культури являє собою продукт твор­чої діяльності у своїх різних виявах. Також відомо, ще будь-яка діяльність формує систему поведінки й водно Первісна культура - реферат­час сама організується цією системою. Це означає, що культура загалом може бути описана і термінами етоло­гії. Різноманітна система поведінки людини своєю пара­доксальністю виділила її з навколишнього середовища, позволила вийти з стану повної підкореності природі й створити універсальний канон свого буття, що врахо­вує біологічний, соціальний та ідеологічний аспекти. Пра Первісна культура - реферат­ці з етології тварин та людини свідчать, яку важливу роль відіграє поведінка у формуванні обрядів.

Система обрядів у значній мірі відтворює в модифі­кованій формі певною мовою систему поведінки. Ця етологічна система породжує систему міфу як певну універ­сальну систему, що визначає орієнтацію людини в при­роді та суспільстві Первісна культура - реферат. В системі міфу утверджується та обґрунтовується уявлення людини про навколишній світ, піднімається багато фундаментальних питань утворення світу. С. Токарєв та

В. Мелетинський пишуть у «Міфах людів світу»: «Нездатність визначити різницю між природним і надприродним, байдужість до протиріч, слаб­кий розвиток абстрактних осознать, чуттєво-конкретний нрав Первісна культура - реферат, метафоричність та емоційність—ці й інші особливості первісного мислення перетворили міф у до­сить своєрідну знакічну (знакову) систему, в термінах якої відтворюється й описується весь світ».

В даний час виявляється величавый інтерес до прадав­ньої міфології, колдунії та шаманізму. Не випадково у фоку­сі філософських досліджень Заходу сьогодні опинилися ненаукові форми знання Первісна культура - реферат й свідомості. Це пов'язано з рос­том негативного ставлення до сцієнтизму та пошуками альтернативних світоглядницьких орієнтацій. Епістемологи та релігіознавці піддають аналізу шаманізм та колдунію, причому перші звертаються до их, щоб надати науці «людського обличчя» шляхом відшукання в ній рис ненаукового мислення та слідів людських інтересів і Первісна культура - реферат цінностей, а другі розглядають колдунію як своєрідний тип раціональності. У новітній західній філософії виявляється релятивістська тенденція до зближення науки та нена­укових форм світогляду.

Так, у творі англійського вченого У. Разерфорда «Ша­манізм. Основи колдунії» описуються дії шамана, його ма­гічні танки, екстаз і транс. Члени племені, які Первісна культура - реферат зібралися навколо вогнища, «спостерігають», як душа шамана на­чебто покидає тіло й прямує в мандри у захмарну висоту. Цю картину, на думку создателя, і нині можна побачити в окремих африканських та північних племенах. Колдунія полишила помітний слід у культурі месопотамської цивілізації, даосизму, зороастризму, в ісландських сагах, давньогрецьких міфах, полінезійських повір'ях на Первісна культура - реферат вели­чезному просторі від Арктики до Австралії.

«Мистецтво» шамана, його лікувальні зілля та й увесь досвід залежать від локальних етнічних та геогра­фічних мозгов. Етимологічне термін «шаман» прогуляться від поняття «знання» в індоєвропейських мовах: шаман — «той, що знає». Антропологи підкреслюють, що шаман означає «володар духів», релігіознавці пов'язують Первісна культура - реферат шама­нізм з ідеєю надприродного, з анімізмом і тотемізмом.

Світогляд шамана, за У. Разерфордом, визначається органічним сприйняттям природи. «Він існує не як щось відокремлене, а як динамічна частина біосфери, що ста­виться до цілого так, як його власні органи ставляться до його тіла». Але з цього витікає метафоричне уявлення природи Первісна культура - реферат як людського тіла, живої істоти, функціонування якої прогуляться від дії кожної його частини. Подібні ідеї можна прослідкувати в індуїстському та буддистському понятті дхарми, даосизмі, «космосі» стародавніх греків. Уявлення про Всесвіт як про космос є тією віссю, навколо якої побудовано весь світогляд шамана. Космос же як упорядковане й збалансоване ціле Первісна культура - реферат передбачає джерело організації — так виникає ідея «Великого духа», перший крок на шляху до монотеїзму. Для досягнення обителі «Великого духа» шаману необхідна ланка, яка з'єднує світ людей та небесну вишину. Такою ланкою й виступає священна гора (Синай, Олімп, месопотамські зиккурати, давньоєгипетські піраміди, ацтекські храми Сонця або світове Первісна культура - реферат дерево (Іггдразиль у скандінавів) та ін.).

Для розуміння структури колдунічного універсуму важли­ве значення мають колдунічні числа, наприклад «сім», неза­лежно від того, стосуються вони зірок чи смертних гріхів, небесних сфер або ж чудес світу. Колдунічна космологія обумовлювала й розподіл світу людей та потойбічного — цьому служила, як правило, ріка (наприклад Первісна культура - реферат, Стікс у древніх греків), через яку прокладено шлях, нередко у вигляді вузького мосту, що скидався на лезо клинка. Переправа таким мостом — випробування віри. І нареш­ті, співвідношення тіла, духу й душі, здатність до пере­втілення та переселення душ (метемпсихоз) характери­зує розуміння природи шаманізму.

Особливу роль у Первісна культура - реферат діяльності шамана відіграє методика колдунічного трансу. Традиційно цей психічний стан розу­міли як форму одержимості бесом, що підкорив шама­на своїй волі. Транс — це засіб «мандрів душі» шамана у потойбічному світі, і даремно, вважає У. Разерфорд, у ньому вбачали лише замасковану брехню й невігластво. Нині з'явилися свідчення, що дозволяють Первісна культура - реферат зрозуміти колдунічний транс як своєрідну форму людського існування. По-перше, учні М. Харнера, який організував у США школу шаманів, твердять, що під час трансу вони пере­живали логічні й яскраві картини «іншого світу», де начебто душа «вільно витала». По-друге, є повідомлення деяких людей про те, що вони переживали (під Первісна культура - реферат час хво­роби, під дією ліків, музики або танку) перехід до «інших станів свідомості». І, по-третє, є звіти дослідників так званих паранормальних парадоксів, що свідчать про здіб­ність окремих людей до телепатії, ясновидства, біолока­ції тощо. Здесь належить підкреслити, що шаман здатний до екстрасенсорного сприйняття, його здібності розвинуті до Первісна культура - реферат незвичайних меж.

Безпідставним є модне нині розуміння шамана як шизофреніка, в основі якого полягає парадокс «шаман­ської хвороби», що являє собою посвячення обранця духів у шамани. В «шаманській хворобі» відбувається відтво­рення у видіннях (галюцинаціях) знакічно або ж у реальних діях тотемічних ритуалів ініціації — посвячен­ня Первісна культура - реферат юнака в чоловіка, повноправного члена племені. У даному ритуалі ініціації юнака посвячують у таємницю езотеричного знання, тобто відбувається його навчання. Цей момент тотемічного ритуалу посвячення характерний і для бачень, що являють собою зміст «шаманської хво­роби». Здесь духи переносять звичайну людину в «інший світ», щоб перетворити в шамана, «пересотворити» її в процесі Первісна культура - реферат навчання: показують місця його майбутніх «мандрівок», знайомлять з духами й божествами, які наділяють її незвичайними знаннями й надприродними властивостями. Після такового навчання шаман набуваємістичного досвіду, який дозволяє йому здійснювати екс­татичні мандри з Землі на Небо або ж із Землі до Пекла. Йому відома таємниця прориву Первісна культура - реферат рівнів реальності, яка уявляється у архаїчній свідомості триповерховою —Небо, Земля, Пекло. Ці три космічні зони з'єднані між собою центральною віссю (її видами є Світовий Стовп, Небес­на Колона, Світове Дерево Міст, Сходи тощо). Тільки шаман може духовно «мандрувати» усіма цими косміч­ними зонами, вести боротьбу із злими духами й демонами Первісна культура - реферат у пеклі, передавати небесним богам прохання й жертви своїх одноплемінців.

Головне ж полягає в тому, що шаман освоює космо­логію, міфологію та колдунію свого племені, щоб використо­вувати їх для своєрідних карт містичної, екстатичної «мандрівки» всіма цими космічними зонами до «інших світів», результати якої знаходять практичне відобра­ження в життєдіяльності Первісна культура - реферат племені, дають можливість вирішувати різні реальні проблеми, що мають значення для існування племені. В науковій літературі є концеп­ція, згідно якої шаман ефективно вирішує ці проблеми не за допомогою оперування поняттями й словами, а без­посередньо маніпулюючи видами пам'яті. Наприклад, він повинен відповісти на питання Первісна культура - реферат, куди поділися стада одичавших оленів, на яких полює плем'я. На цей факт у дій­сності впливає множина факторів: стан травок на луках, напрямок та сила вітру, температура повітря та ін. Здесь надто багато невідомих обстоятельств, щоб звичайна людина могла відповісти на питання. До того ж не всі «змінні» можна навіть зафіксувати Первісна культура - реферат, водночас всі вони містяться у підсвідомості як образи. Адепти містицизму вважають, що лише шаман може своєю «мандрівкою» до глибин підсвідомості осягнути ці образи. Під час камлання їх селекція, асоціація відбуваються мгновенно, адже це образна, а не вербальна пам'ять. У підсумку камлання шаман може зробити, скажімо, такий інтуїтивний висно Первісна культура - реферат­вок: «Бачу оленів у долині на сході».

Вищенаведене свідчить, що ототожнення шамана з психопатологічною особою (шизофреніком) виявляє­ться безпідставним. Якщо шаман, який був, звичайно, людиною нервового, істеричного складу, сприймає реаль­ність як певне ціле, то шизофренік страждає фрагментар­ністю, розривністю сприйняття, світ у його уяві хаотич­ний і Первісна культура - реферат нестабільний. Шаман у своїй ритуальній діяльності здійснює модель цільного світу, що сформовано в межах архаїчних культур, і дає можливість прадавнім колективам орієнтуватися в навколишньому світові й вирішуватисвої насущні проблеми. В цьому розумінні правий У. Разерфорд, який пише: «Саме шаман, як правило, визначає регулятивні механізми у формі племінних Первісна культура - реферат законів, пер­винним джерелом яких е тотем, з котрим тільки шаман уповноважений консультуватися. Поступово вишиковується сукупність прецедентів та інтерпретацій, які передаються усною традицією від 1-го покоління до іншо­го». Найчастіше шаман є охоронцем всієї народної пам'яті, тобто міфології та епосу, винахідником му­зичних інструментів, художником та співаком. Він же слідкує за Первісна культура - реферат календарем і фіксує перші астрологічні дані.

Особливий зв'язок існує між шаманізмом, культом вогню та обробкою металів, в якій здавна вбачали колдуніч­ні елементи. У межах діяльності шамана знаходиться й те, що одержало назву паранормальних парадоксів. Не­рідко шаман—екстрасенс, який претендує не лише на своєрідний спосіб бачення світу Первісна культура - реферат, а й на здібність робитися невидимим, літати, досхочу змінювати свою зовнішність та фізичні параметри, існувати одночасно в двох місцях тощо. Всі ці здібності шамана забезпечують йому висо­кий авторитет, що дає можливість під час об'єднати вла­ду шамана й вождя.

Загалом можна сказати, що шаманізм являє собою Первісна культура - реферат суміш реальних знань та разумінь, фантазії, некритичної віри, спонтанних реакцій, примітивних помилок, ілюзіо-ністського та гіпнотичного мистецтва й багато іншого. І не­має нічого чудного, що шаманізм увійшов у більшість культур світу як один з фундаментальних елементів, що існує безліч зв'язків між ісламом, християнством, іудаїз­мом, з Первісна культура - реферат однієї сторони, та індуїзмом, буддизмом і даосиз­мом—з іншої. Всі-вони витікають з 1-го джерела— шаманізму.

Цілком зрозумілий висновок сучасної психології, що в первісної людини не була розвинута здатність до реф­лексії. Під останньою слід розуміти високу форму теоре­тичної думки, самопізнання, осягнення божественності буття, що були досягнуті Первісна культура - реферат давньогрецькою та римською філософією (від Сократа, Платона та Арістотеля до Платіна й неоплатоніків). Поняття рефлексії не застосовне до мислення людини кам'яного віку. Однак мислення , хомо сапієнс створило образотворчість — механізм, шо не лише регулює поведінку людини, а й розвиває здібність до членороздільної мови, графічної діяльності, узагальнення та образно Первісна культура - реферат-символічного відображення світу, завдяки чому людина осмислює й виділяє свою причетність до навколишнього світу і своє місце в ньому. Образотворчість — верхушка первісного синтезу людської діяльності. Уявлення людини про цільність природи, її «оптимальність» чи «економність», які в сучасних науках зафіксовані загальними законами, упередчас появи науки були висловлені своєрідно в образотворчій Первісна культура - реферат ді­яльності.

Ця образотворча діяльність являє собою досить складену й глибоку специфічну форму «подвоєння світу» в істо­ричних умовах давньокам'яного віку, если навколишнє середовище осягалося за допомогою знакічного вико­ристання об'єму, лінії та кольору. Слід відзначити, що наукою до цих пір остаточно не вирішено питання походження образотворчої Первісна культура - реферат діяльності, про шляхи її виникнен­ня. У зв'язку з цим заслуговує уваги підхід А. Д. Столяра, який аналізує так звані «ведмежі печери», де знаходяться зібрані неандертальцями черепи та кінцівки ведмедя, і показує на образотворчу природу, знакічний нрав цих комплексів. Розвиток образотворчої діяльності відбувався за схемою: від натурального макета тварини через статую Первісна культура - реферат, що передавала образ звіра, до площин­них малюнків на глині, що відповідали образно-абстракт­ному нюансу первісного мислення. В итогі аналізу прадавньої образотворчої діяльності А. Д. Столяр робить висновок, що «між конкретно-образним та абстрактним типами мислення немов самі собою виникають перші контури образно-абстрактного мислення, що Первісна культура - реферат перехіденьке за своїм нравом, виправданого як логікою розвитку, так і фактами». Важливо не тільки те, що образотворча діяльність отдала можливість здійснити перехід від конкретно-образного типу мислення, а й те, що в її основі полягає принцип пропорції, принцип рівної переміни та геометричної подоби — відображення й повторення за­гального принципу природи, який Первісна культура - реферат став одночасно прин­ципом пізнання й творчості.

Питання про походження мистецтва до цих пір вирі­шується неоднозначнло. Так, існує колдунічна концепція гене­зису мистецтва, згідно якої джерелом мистецтва є колдунічні вірування та обряди. З нашої точки зору, викладений вище матеріал дозволяє зробити висновок на користь наступної концепції, наведеної радянським Первісна культура - реферат вченим

Д.Угріновичем у його книзі «Мистецтво та релігія». «Хоча мистецтво і релігія породжені принципово різни­ми соціальними потребами, виникли вони одночасно і реалізувалися спочатку в єдиній, нерозмежованій систе­мі духовно-практичної діяльності, яку являв собою первісний міфологічний обрядовий комплекс». Істотним є те, що джерелом естетичного відношення Первісна культура - реферат до світу, скон­центрованого в образотворчій діяльності, танках, музиці та ін., служить трудова діяльність. Однак виникнення мистецтва пов'язане не лише з трудовою діяльністю, а й з розвитком спілкування індивідів. Членороздільна зву­кова мова — форма висловлення логічного понятійного мислення, але спілкування може існувати завдяки малюн­ку, жесту та співу, які Первісна культура - реферат нередко виступають елементами обряду. До того ж слід враховувати той важливий емпі­ричний факт, що мистецтво є суггестивною формою існу­вання соціальне значимої інформації, що існує в суспіль­стві, а також системи естетичних цінностей. Цей факт відігравав колосальну роль у життєдіяльності первісного колективу, адже інформація, виражена в системі естетичних кодів Первісна культура - реферат, була необхідна для здійснення практичних колективних дій, що забезпечували кінець кінцем існу­вання племені.

Слід враховувати й психофізіологічну сторону станов­лення мистецтва, на значність якої звертає увагу радян­ський антрополог Я. Я. Рейнський. Виявляється, на від­міну від інших органів людського організму, що функціо­нують ритмічно, мозок Первісна культура - реферат може здійснювати свої вищі функ­ції за межами ритмів організму. Для глибокого осягнення світу, вироблення абстракцій мозок націлений не на фізіо­логічні ритми, а на динаміку відображення навколиш­нього середовища. Виникає аритмія, що викликає втому людини. Щоб її позбутися, необхідний відпочинок, перер­ва в розумовій діяльності, тобто повернення до поруше Первісна культура - реферат­них ритмів організму. Аналогічний стан відбувається з хомо сапієнс на останній стадії антропогенезу. «Під впливом навантажень та перевантажень потужностей найдосконаліший орган думки не міг би справлятися з небувалими до цих пір за складністю задачками абстрак­тного мислення, якби він не підкріплявся мистецтвом. Універсальний, чисто людський світ ритмів — ритми тан­ців Первісна культура - реферат, ліній, фарб, форм, візерунків у прадавньому мис­тецтві — оберігав від перевантажень і зривів мозок, що мислив»,— пише Я. Я. Рогінський.

Традиційне родоплемінне мистецтво завдяки своїй синкретичності (воно переплітається з усіма іншими еле­ментами культури—міфологією, релігією, ритуалами тощо) є поліфункціональним. Насамперед воно являє собою поряд з іншими формами культури Первісна культура - реферат втілення за­гальних усталених уявлень даного соціразуму, тобто виконує ідеологічну функцію.

В основі творів мистецтва дописемної й особливо передписемної епохи лежить пластична ідеограма. Риту­альні маски, статуетки, натільні та наскельні малюнки й інші образотворчі форми та художні предмети,яківикористовувалися під час здійснення таких ритуалів ініціації, як ігри, танки, театральні Первісна культура - реферат вистави, становлять один із зв'язків, що поєднує різні покоління і служить для передачі культурних надбань з роду в рід (Г. В. Плеханов). Знакічний нрав первісного та традиційного мистецтва, його умовна образотворча мова, ідеопластичні форми покликані висловлювати складні ідеї й поняття, які неможливо відтворити натурально.

У первісному та Первісна культура - реферат традиційному мистецтві соціокультурні функції тісно переплітаються з колдуніко-релігійними. На­приклад, статуетки містили, душі померлих, вони були призначені для культу предків й відігравали певну соці­альну роль, адже в их відбивалася реально існуюча структура суспільства, бо ієрархія у царині духів відпо­віотдала земній.

Первісний та традиційний релігійно Первісна культура - реферат-художній ком­плекс можна розглядати як гіпотетичну картину світо­будови, що задовольняє людину своєю вивершеністю й різноманітністю, тобто мова йде про його пізнавальні функції. Різного роду колдунія мусила впливати на певний об'єкт, у випадку, наприклад, мисливської колдунії — на оволодіння твариною. В процесі колдунічних дій людина від­творює образ, який Первісна культура - реферат постає в її уяві, що само собою є актом абстрагування. Рука допомагає думці, образ фіксується, 100є доступним сприйняттю, дослідженню. Зображення дає можливість групувати предмети, акцен­туватися на деталях, виявляючи призначення й сутність того чи іншого предмета. Ця особлива форма пізнання, що відрізняється від власне наукового вже тим, що «істи­ни від Первісна культура - реферат мистецтва» дані нам у безпосередньому сприйнятті, пов'язані з ефективними актами людського духу.

На завершення необхідно відзначити наступне. У первісному суспільстві функціонує триада — родовий устрій, міф та образотворча діяльність. Під час розпаду первісного суспільства й зародження класового на зміну цій триаді приходить нова — держава, релігія та писемність, відбувається Первісна культура - реферат заміна міфу релігією, що містить у собі й моральний момент. Однак у всіх релігій­них системах, породжених міфом кам'яного віку, збері­гаються ідеї прадавнього міфу. Так, ідея безсмертя душі прогуляться від найстародавнішого в історії людства сюжету про життя й погибель, відображеного в розписах палеолітичної печери Ляско. Загалом можна Первісна культура - реферат сказати, що пер­віснообщинна соціокультурна система характеризується, наскільки про це можна гадати на сучасному рівні знань, дивовижною однорідністю соціальних структур, однаковим набором типів діяльності, високим ступе­нем «схожості» духовної культури різних людських стосунків.


Література:

1. Кликс Ф. Просыпание мишления. М., 1983;

2. Кууси П. Зтот человечий мир, М., 1988; Волшебный кристалл Первісна культура - реферат: Мистика гла-зами учених й чародеев. М., 1992;

3. Мириманов В. Б. Первобьітное й обычное искусство.' М., 1973;

4. Симонов П. В., Ершов П. М;Вязємский Ю. П. Происхождение духовности. М., 1989;

5. Топоров В. М. Епоха світового дерева//Всесвіт. 1977. № 6;

6. Тайлор Е. Первобытная культура. М., 1989;

7. Фрезер Дж. Золотая ветвь. М., 1978;

8. Фрей-денберг О. М. Миф Первісна культура - реферат й литература древности. М., 1978;

9. Злиаде М. Космос й история. М., 1987.


pesennie-potoki-v-avtorskoj-pesne-avtor-blagodarit-sozdatelej-programmi-visio-za-vozmozhnost-snabdit-tekst.html
peshehodnaya-ekskursiya-arhitekturnaya-letopis-i-parki-pecherska.html
peshehodnaya-obzornaya-ekskursiya-po-istoricheskomu-centru-g-ulan-ude.html